Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi
http://dpsrojna.pl/bip

Data publikacji strony internetowej: 30-09-2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-03-2022


Status pod względem zgodności z ustawą


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.


Ułatwienia na stronie


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Anna Frąckowiak
adres e-mail - dpsrojna@dpsrojna.pl
numer telefonu - 42 652-24-25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
e-mail: lckm@uml.lodz.pl
telefon: 42 638 44 44

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na osiedlu Teofilów, dojazd liniami tramwajowymi 2, 8, 13, 16 i dojście około 1000 m i autobusowymi 76, 78, 96A, 96B, 96C, dojście około 150 metrów.
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku z poziomu ulicy odbywa się przez portiernię lub wjazd przez bramę – brama otwiera się automatycznie. Możliwy wjazd na teren podwórka. Wyznaczone miejsca postojowe np.: karetek lub pojazdów osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym.
Wejście do budynku z poziomu wejścia głównego – bez barier architektonicznych.
Budynek wyposażony w windę osobową.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość tłumacza języka migowego na miejscu.
Z tłumacza języka migowego można skorzystać bezpłatnie online na stronie https://tlumacz.migam.org/

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w

Lodzi

na lata 2020-2021

L.

Zakres działalności

Osoba realizująca zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Powołanie koordynatora ds. dostępności i zespołu roboczego

Dyrektor Domu

Powołanie zarządzeniem koordynatora ds. dostępności i zespołu roboczego

Do 30.09.2020 roku

1.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

Koordynator

Zamieszczenie informacji na stronie BIP Domu, w tym danych kontaktowych.

 

Do 30.09.2020 roku

2.

Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

 

Koordynator

Zespół ds. dostępności

Przegląd stanu dostosowania obiektu pod względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej.

Do 30.09.2020 roku

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator

Zespół ds. dostępności

Sporządzenie deklaracji dostępności i jej publikacja na stronie BIP Domu.

Do 30.09.2020 roku

3.

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Koordynator

Zespół ds. dostępności

Opracowanie planu działania

Do 31.12.2020 roku

Dyrektor Domu

Zatwierdzenie planu

 

Koordynator

Publikacja na stronie BIP Domu

4.

Monitorowanie działalności DPS  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zespół ds. dostępności

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności i publikacja na stronie BIP Domu.

Realizacja w całym okresie działania

5.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Zespół ds. dostępności

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Na bieżąco w zależności od potrzeb

6.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Zebranie i analiza danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Domu, a następnie publikacja raportu na stronie BIP Domu

Pierwszy raport do 31.03.2021 r. Kolejny – w terminach przewidzianych w ustawie (art. 11 ustawy)

7.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

Pracownicy Domu

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno – komunikacyjnego

Realizacja w całym okresie działania

Data sporządzenia: 23.12.2020 r.

Sporządził:

Anna Frąckowiak

Koordynator ds. dostępności

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Domu

Beata Wendt - Biernacka

Raport o stanie zapewniania dostępności


Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 31.03.2023
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 13.10.2020
Dokument oglądany razy: 1527
22.07.2024 // dpsrojna.pl/bip